fbpx

Súťaž

Jesenná súúťaž o 3 zážitkové letenky!

 1. cena: Zážitkový let lietadlom ponad Vysoké Tatry pre 1 osobu (60 min. v skupine)
 2. cena: Zážitkový let lietadlom ponad Spiš a Spišský hrad pre 1 osobu (30 min. v skupine)
 3. cena: Zážitkový let lietadlom ponad Spišský hrad pre 1 osobu (20 min. v skupine)

Ako na to?

Stačí zodpovedať mini kvíz a získať aspoň 6 bodov z maximálneho počtu 12 bodov.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Vyhrajte 3 zážitkové letenky na lietadle Cessna 172”

 1. Zážitková letenka lietadlom ponad Vysoké Tatry pre 1 osobu (60 min. let)
 2. Zážitková letenka lietadlom ponad Spiš a Spišský hrad pre 1 osobu (30 min. let)
 3. Zážitková letenka lietadlom ponad Spišský hrad pre 1 osobu (20 min. let)

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: AeroZážitky.sk s. r. o.
  Sídlo: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves
  IČO: 52943216
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vložka č. 48290/V
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 26.10.2020 do 15.11.2020 do 18:00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá vlastní e-mailovú adresu
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zodpovedal krátky kvíz (6 otázok) so zameraním na leteckú tématiku a získal aspoň 6 bodov z celkového počtu 12 bodov (t.j. 50 % úspešnosť) 

  • do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť iba jeden krát a to zadaním svojej platnej e-mailovej adresy. Duplicitné e-mailové adresy budú vymazané, do úvahy sa zoberie výsledok testu s najstarším dátumom vyhodnotenia.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je 3x Zážitkový let lietadlom Cessna 172 – jeden súťažiaci môže vyhrať jednu zážitkovú letenku: 

  1. cena: Zážitkový let lietadlom ponad Vysoké Tatry pre 1 osobu (60 min.) – tretie žrebovanie
  2. cena: Zážitkový let lietadlom ponad Spiš a Spišský hrad pre 1 osobu (30 min.) – druhé žrebovanie
  3. cena: Zážitkový let lietadlom ponad Spišský hrad pre 1 osobu (20 min.) – prvé žrebovanie
 6.  Poskytovateľom výhry a realizátorom zážitkových letov je OMBRE Letecká škola, Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves 
 7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie  sa do súťaže (15.11.2020, 18:00 hod), budú víťazi vyžrebovaní náhodným generátorom spomedzi platne prihlásených účastníkov (zodpovedaním otázok kvízu s min. bodovou úspešnosťou 50% a zadaním platnej e-mailovej adresy) na základe e-mailových adries. Priebeh žrebovania bude zaznamenaný videonahrávkou. Prebehnú tri žrebovania v poradí: 3.cena/2.cena/1.cena
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené (na firemnom profile na sociálnej sieti Facebook – Ombre Letecká škola). Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 8. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Výhra bude odovzdaný formou poukazu na zážitkový let lietadlom.
 9. Miesto realizácie výhry  
  • Výhry (3x zážitková letenka lietadlom) budú realizované z letiska Spišská Nová Ves (LZSV) v skupinovom lete.
 10. Podmienky využitia výherného poukazu 
  • Výherca môže sledovať stránku www.aerozazitky.sk/terminy, kde si vyberie voľný termín, ktorý mu najviac vyhovuje.
  • Pre realizáciu výhry  sú nutné vyhovujúce poveternostné podmienky.
  • Platnosť výherného poukazu je do 30.07.2021
 11. Ochrana osobných údajov
  Informácie ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na stránkehttps://aerozazitky.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ 
 12. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Spišskej Novej Vsi, dňa 26.10.2020